Nyheder, artikler og udgivelser fra Foreningen Åndsfrihed

Formandens beretning 2023

Foreningen Åndsfrihed: Formandens beretning 2023

Generalforsamling 22. marts 2023

Af Ingrid Ank, formand

Er der sket et paradigmeskifte? Siden terrorangrebet i USA den 11. september 2001 har det været nemmere at argumentere for mere overvågning, mere grænsekontrol, mindre ytringsfrihed, mindre religion i det offentlige rum. Med mere. Men efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 er den ’gamle’ dagsorden blevet erstattet af en ny. For det er blevet tydeligt, at de frie demokratier ikke bare står som de sejrende samfund i verden, men at de i virkeligheden længe har været under pres. Nu kan man ikke længere nøjes med at sige ’tryghed’ som argument for at indskrænke friheden. For nu er friheden under pres. Og frihed forsvares ikke kun med kanoner. Frihed forsvares også med frihed.

I forlængelse heraf lancerer vi i Foreningen Åndsfrihed i dag 27 forslag til mere åndsfrihed. Med de 27 forslag vil vi gerne for det første invitere til en åben debat om åndsfriheden i samfundet! Selvom man er tilhænger af åndsfrihed, er man nemlig ikke nødvendigvis tilhænger af alle vores forslag – eller måske har man supplerende forslag eller forbedringer. Så vi opfordrer til, at man kommer på banen og reagerer på forslagene. Eller at man tager dem med sig hjem til aftenkaffen og sætter diskussionen i gang derhjemme. For det andet vil vi med forslagene gerne gå konstruktivt til værks: At forsvare åndsfriheden handler ikke kun om at være på vagt over for – og kritisk over for – indskrænkninger af friheden. Det kan og bør også handle om at pege i nye retninger.

Læs de 27 forslag her: http://aandsfrihed.dk/27-forslag-til-mere-aandsfrihed/

Siden sidst

Foreningen Åndsfrihed arbejder fortsat på ’tre ben’ og har fokus på hhv. debat, formidling og forskning.

Inden for området ’debat’ har foreningen siden sidste generalforsamling bl.a. indgivet høringssvar ang. organisationers adgang til ungdomsuddannelserne. Vi hilser intentionen velkommen – man vil gerne gøre noget for, at unge i højere grad får mulighed for at møde ’holdningspersoner’ (fx politikere eller andre meningsdannere), men vi er dybt kritiske over for det lovforslag, der blev resultatet af det. For det lagde op til en skelnen mellem forskellige ’typer’ holdningspersoner, således at ’religiøse’ – ’pågående’ – personer ikke var medregnet. Derudover lagde forslaget også op til en større grad af styring oppefra, i forhold til hvordan ungdomsuddannelserne skulle invitere ind. Læs foreningens høringssvar her: http://aandsfrihed.dk/hoeringssvar-vedr-ungdomsorganisationers-adgang-paa-ungdomsuddannelsesinstitutioner/

Og læs et debatindlæg i relation til sagen her: http://aandsfrihed.dk/du-maa-gerne-tro-paa-demokratiet-men-ikke-paa-gud/

Et andet eksempel på debatindlæg er denne reaktion på forslaget om, at skoler skulle forbyde piger at bære tørklæde: http://aandsfrihed.dk/vi-skal-diskutere-toerklaedet-men-religionsfriheden-er-en-grundpille-i-et-frit-demokrati/

Derudover har der været en række indlæg i forbindelse med lanceringen af de 27 forslag til mere åndsfrihed – fx denne kronik bragt i Berlingske:
http://aandsfrihed.dk/sindelagskontrol-skaber-ikke-flere-demokrater-men-flere-loegnere/

Med mere!

Inden for området ’forskning’ har foreningen siden sidst medvirket til udgivelsen af en antologi om åndsfrihed: Åndsfrihed i det moderne samfund, redigeret af Ove Korsgaard og Michael Agerbo Mørch, udgivet på Aarhus Universitetsforlag / unipress.dk. Antologien er født i det forskningsnetværk, som er nedsat af Foreningen Åndsfrihed, og rummer bidrag fra en lang række danske forskere – navnlig med fokus på åndsfrihed inden for uddannelses- og forskningsområdet. Læs mere om antologien her: https://unipress.dk/udgivelser/%C3%A5/%C3%A5ndsfrihed/

I forbindelse med udgivelsen har næstformand i Foreningen Åndsfrihed, Michael Agerbo Mørch skrevet et indlæg om åndsfrihedens nødvendighed – bragt på Altinget.dk: https://www.altinget.dk/etik/artikel/adjunkt-friheden-til-uenighed-er-en-grundpille-i-det-danske-demokrati-og-en-vigtig-vaerdi-i-skolen

Og der kan også findes en podcastpræsentation af forskningsantologien i podcasten ’Fagbøger, der giver genlyd’: https://www.spreaker.com/user/videnslyd/a-ndsfrihed-i-det-moderne-samfund

Udgivelsen førte også til åbne arrangementer på både Vartov i København med oplæg af lektor Esther Oluffa Pedersen om åndsfrihedsdiskussionerne lige før, under og efter 2. verdenskrig: ’Skal demokrati forsvares med kanoner’ og på RUC om ’Åndsfrihed, forskningsfrihed og ytringsfrihed’ med oplæg af professor Frederik Stjernfelt, professor em. Heine Andersen og prodekan og lektor Sune Lægaard.

Inden for området ’formidling’ har foreningen siden sidste generalforsamling bl.a. medvirket til udgivelsen af et undervisningsmateriale om debatten om drengeomskæring, lavet i samarbejde med Dansk Jødisk Museum. Materialet henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne eller de ældste klasser i grundskolen og er et forsøg på at pege på flere nuancer – uden at lægge an til en bestemt stillingtagen – i en kompliceret debat. Materialet lægger samtidig op til overvejelser – i bredere forstand – af forholdet mellem individ, forældre, stat og civilsamfund. Det ligger frit tilgængeligt online på foreningens hjemmeside (og på museets): http://aandsfrihed.dk/et-aegte-dilemma-forbud-mod-drengeomskaering-til-debat/

Derudover har Foreningen Åndsfrihed sammen med ’Det frie skoleråd’ arrangeret en stort anlagt åndsfrihedstemadag på læreruddannelsen i København for alle førsteårsstuderende på læreruddannelsen.

Og så kommer flere fra bestyrelsen ofte rundt i landet og holder foredrag om åndsfrihed – fx på højskoler.

Inden for området ’foreningens drift’ vil jeg derudover nævne, at vi nu i et år har haft glæde af et abonnement hos ForeningLet i forhold til at udsende nyhedsbreve, kontingentopkrævning m.m. – men at ’systemet’ i ’ForeningLet’ ikke klarer alting selv. Derfor skal der lyde en stor tak til foreningens kasserer, Daniel Toft Jakobsen. Og der skal også lyde en stor tak til bestyrelsesmedlem René Justesen, som på helt frivillig basis står for redigering og opdatering af foreningens hjemmeside. Tak!

Endelig skal nævnes at dette års generalforsamling falder sammen med, at vi dels offentliggør de 27 forslag til mere åndsfrihed, dels har inviteret til et sonderende møde med henblik på at etablere en støttekreds. Begge dele har mødt stor opbakning og interesse, og vi ser frem til at styrke samarbejdet og interessen for ’sagen’ i det kommende år!

 

Share this post