Vedtægter for

Foreningen Åndsfrihed

 

 

Navn og hjemsted

§1

Stk. 1.             Foreningens navn er Åndsfrihed.

Stk. 2.            Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på den til enhver tid siddende bestyrelses-formands hjemmeadresse.

Formål

§2

Stk. 1.            Foreningens formål er at fremme åndsfrihed.

Stk. 2             Foreningen er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Medlemmer

§3

Stk. 1.             Enhver, der kan identificere sig med foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2.            Medlemskab af foreningen forudsætter indbetaling af det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Generalforsamling

§4

Stk. 1.             Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.            Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Dagsordenen indeholder som minimum følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Bestyrelsens beretning til godkendelse.
  • Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år.
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det kommende regnskabsår til godkendelse.
  • Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af formand (for en toårig periode).
  • Valg af revisor.

Stk. 3.             Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer eller mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse herom til foreningens formand forlanger dette med angivelse af dagsorden. En således krævet ekstraordinær generalforsamling skal da på formandens foranledning afholdes inden seks uger fra begæringens modtagelse.

Stk. 4.            Enhver indkaldelse til generalforsamling skal indeholde den fuldstændige dagsorden for denne, og der kan kun foretages afstemning om de i dagsordenen optagne punkter. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5.            På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem én stemme. Stemmeret kan ikke udøves af den, som er i restance med kontingentet, eller som endnu ikke har betalt sit første kontingent.

Stk. 6.            Generalforsamlingen vedtager en forretningsorden for sine møder.

Bestyrelse

§5

Stk. 1.            Foreningens ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af fem til syv medlemmer, som alle skal være personlige medlemmer af foreningen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.

Stk. 2.            Hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen. Det tilstræbes, at cirka halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.            Hvert år vælges der en første- og andensuppleant til bestyrelsen for en etårig periode. Disse kan deltage på bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 4.            Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller næstformanden. Dens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5.            Bestyrelsen kan, hvis den skønner det hensigtsmæssigt, af sin midte eller blandt foreningens medlemmer i øvrigt vælge en talsmand for foreningen. Opgaver og rammer for en sådan talsmand fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 6             Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sine møder.

Økonomi

§6

Stk. 1.            Foreningen tegnes af mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formand eller næstformand. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til bank, giro og lignende til medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til den person eller den juridiske enhed, der måtte varetage kasserer- og bogføringsopgaven, jf. stk. 3.

Stk. 2.             Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3.            Bestyrelsen kan vælge at uddelegere bogføringsopgaven til en person eller en juridisk enhed, der i givet fald er forpligtet på at føre bogholderiet i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Stk. 4.            Bestyrelsen aflægger årsregnskab for generalforsamlingen i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 5.            Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser.

Stk. 6.            Foreningens årsregnskaber revideres af to af generalforsamlingen for et år ad gangen blandt medlemmerne valgte revisorer. Alternativt kan en offentligt godkendt revisor vælges for et år ad gangen til hvervet.

Ændring af vedtægter, opløsning af foreningen mm.

§7

Stk. 1.             Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2.            Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvis mindst 3/4 af de fremmødte, stemme-berettigede medlemmer stemmer herfor og samtidig – i overensstemmelse med stk. 3 – vedtager, hvad der skal ske med foreningens aktiver og passiver.

Stk. 3.            Ved opløsning af foreningen kan foreningens midler aldrig tilfalde enkeltpersoner, men skal anvendes til formål tættest muligt på foreningens eller alternativt anvendes til almennyttige formål.

Ikrafttræden

§8

Stk. 1             Vedtægterne træder i kraft den 16.04.2018. (datoen for den stiftende generalforsamling).