Forretningsorden for generalforsamlingen i Foreningen Åndsfrihed

 

1. Grundlag

Grundlaget for forretningsordenen er foreningens vedtægter § 4, der beskriver de formelle krav til afholdelse af generalforsamling.

Forretningsordenen kan til enhver tid ændres af generalforsamlingen.

2. Registrering af stemmeberettigede

Der skal ved generalforsamlingens begyndelse være udarbejdet en liste over medlemmer med angivelse af, hvem der er tildelt stemmeret. De stemmeberettigede modtager stemmesedler m.m. inden generalforsamlingens begyndelse.

Der udpeges 2 personer til optælling af stemmer.

3. Opstilling af bestyrelseskandidater, herunder kandidater til formand

Bestyrelseskandidater kan opstilles ved angivelse til foreningens formand senest 4 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelseskandidater oplistes i alfabetisk orden på den udsendte dagsorden, herunder angives bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og om genvalg er mulig.
Der kan ligeledes opstilles bestyrelseskandidater på generalforsamlingen.

Suppleanter opstilles og vælges på generalforsamlingen, der fastlægger suppleanternes rækkefølge.

4. Valg af formand og bestyrelse

Der foretages først valg til formand.

Der indkaldes forslag. Såfremt der kun er bragt 1 kandidat i forslag, kan den skriftlige afstemning bortfalde, og den pågældende er – såfremt vedkommende erklærer sig villig til at modtage valget – valgt.

Såfremt 2 eller flere kandidater bringes i forslag, og de pågældende erklærer sig villige til at modtage valget, foretages der skriftlig afstemning om de foreslåede kandidater samtidigt. Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Derefter foretages valg til bestyrelsen efter de samme regler.

5. Behandling af indkomne forslag, hvis der er flere forslag om samme emne

1. Afstemning sker om det mest vidtgående forslag (afgøres af dirigenten).

2. Afstemning sker om det mindre vidtgående forslag og så fremdeles.

Hvis et forslag ikke kan samle flertal, er det bortfaldet.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 18.03.2019. Ændret på generalforsamlingen 18.03.2024.

Dirigent
Grethe Kirk Thornberg

Formand
Ingrid Ank

Foreningen Åndsfrihed